Please Contact

Guangdong Golux Appliances Ltd.

Zhongshan Golux Electrical Appliances Ltd.

10 Shangqin Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China
Tel: +86-760-8780 3563 | 2383 3369
Fax: +86-760-23833300
Email: info@golux.com.cn
Http://www.golux.com.cn